logo

mobile header

שדרוג מובל ביוב לאורך רחובות הכרמל, הארבל והמייסדים

תושבים נכבדים,

תאגיד פלגי שרון מודיע על תחילת ביצוע שלבים א'-ב' לקידוח אופקי מארבל עד כיכר המייסדים/רוטשילד. עם סיומו יתחיל שלב חיבורי חצרות עם עדכון במנשר נוסף.

הסדרי תנועה:

במהלך העבודות יבוצעו שינויי תנועה זמניים ברחובות.
שלב קידוח א' (ארבל - צומת ארבל מייסדים) רכבים יופנו למעקף עם שילוט מתאים והכוונה.
התחלת שלב א' – 22.01.2020 סיום – 04.02.2020


שלב קידוח ב' (צומת ארבל/מייסדים – כיכר רוטשילד) רכבים יופנו למעקף עם שילוט מתאים והכוונה.
התחלת שלב ב' – 02.02.2020. סיום 20.02.2020.
תחילת הפרויקט : 21.01.2020 סיום משוער : 31.05.2020.


אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית שתגרם במהלך ביצוע העבודות.