logo

mobile header

שדרוג מובל ביוב לאורך רחובות הכרמל, הארבל והמייסדים

תושבים נכבדים,

תאגיד פלגי שרון מודיע על תחילת ביצוע שלבים א'-ב' לקידוח אופקי מארבל עד כיכר המייסדים/רוטשילד. עם סיומו יתחיל שלב חיבורי חצרות עם עדכון במנשר נוסף.

הסדרי תנועה:

במהלך העבודות יבוצעו שינויי תנועה זמניים ברחובות.
שלב קידוח א' (ארבל - צומת ארבל מייסדים) רכבים יופנו למעקף עם שילוט מתאים והכוונה.
התחלת שלב א' – 22.01.2020 סיום – 04.02.2020


שלב קידוח ב' (צומת ארבל/מייסדים – כיכר רוטשילד) רכבים יופנו למעקף עם שילוט מתאים והכוונה.
התחלת שלב ב' – 02.02.2020. סיום 20.02.2020.
תחילת הפרויקט : 21.01.2020 סיום משוער : 31.05.2020.


אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית שתגרם במהלך ביצוע העבודות.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]