logo

mobile header

הצעות מחיר ה"מ 205/20 לביצוע עבודות ריתוך צנרת

תאגיד פלגי שרון מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות ריתוך צנרת מסוגים שונים.
לתאגיד פלגי שרון נידרש להתקשר עם רתך צנרת מים לביצוע עבודות ריתוך מעת לעת. העבודות הינן בהיקפים קטנים וכוללות ביצוע מפרטי צנרת מים וצנרת סניקה לביוב בצנרת מסוג פוליאתילן או פלדה.
ההתקשרות עם המציע שיבחר תהא התקשרות מסגרת במסגרתה יהא רשאי התאגיד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לבצע באמצעות הקבלן עבודות ריתוך, אשר יזמין התאגיד מפעם לפעם, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי במשך תקופת ההתקשרות, כאשר המחירים המוצעים במסגרת הבקשה לקבלת הצעת מחיר זו, הסכם מחירים למשך תקופת ההתקשרות המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדים.
עבודות הריתוך יהיו בקטרי צנרת "4 ועד "12.
ככלל עבודות אילו יכולות יתבצעו כעבודה יזומה אך יתכן ולעתים ידרש לבצע זאת בעבודת חירום.
כמות העבודות הנדרשות בשנה הינן כ-10-15 עבודות והן יבוצעו בתחומי אחריות התאגיד: במועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, עיריית בכפר סבא, במט"ש כפר סבא הוד השרון.

 

תכולת העבודה הנדרשת:

1. ביצוע עבודת ריתוך בהתאם לתוכנית שיספק התאגיד ובפיקוחו המלא.
2. התאגיד ידאג לאספקת הצנרת והאביזרים למעט מחברים ואוגנים. במקרה והתאגיד יבקש מהקבלן לספק גם את האביזרים יגיש הקבלן ניתוח מחיר לאספקת אביזרים ככל שידרשו מבוסס על מחירון דקל פחות 15%.
3. המחיר הינו לצוות הכולל רתך מקצועי ועוזר.
4. ההתקשרות תהיה שמית בלבד מול הקבלן הזוכה. לא תותר הסבת העבודה לקבלן משנה בשום מקרה.
5. המפרטים יהיו עיליים או תת קרקעיים בתוך שוחות יעודיות.
6. ככל הנדרש ישיב הקבלן את המצב לקדמותו ללא תוספת מחיר. לרבות כיסוי חפירה, ניקיון. במידת הצורך יבוצע ניתוח מחיר לסגירת אספלטים.

 

דרישות הסף:

1. תעודת לריתוך צנרת בתוקף כמפורט להלן:
1.1. צנרת פלדה - תעודת רתך בתוקף, לריתוך צנרת פלדה עם ציפוי בטון פנימי
1.2. צנרת פוליאתילן – תעודת רתך בתוקף לריתוכי פנים ואלקטרופיוז'ן
2. ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודות צנרת
3. בעל רתכת נגררת על גבי רכב תקינים ובתוקף כולל רישיון נגרר ורשיון לגרירה של הרכב .
4. ציוד מלא לצרכי ריתוך לרבות ציוד בטיחות שיבחן טרם כניסת הקבלן לעבודה
5. ציוד לריתוך צנרת פוליאתילן לרבות מכונת ריתוך וציוד מלא לביצוע ריתוכי פנים וכן ריתוכי אלקטרופיוזן


הצעת המחיר
הצעת המחיר תהיה על בסיס הנחה מכתב הכמויות המצורף שכ"ט יומי. כמו כן שכ"ט לעבודות לילה

עלות
כמות
תאור
מס"ד
2,200 
יום עבודה 
ביצוע מפרטי צנרת מים פלדה ופוליאתילן על פי תוכנית.
ההתקנה בלבד. 
 1.
25% 
תוספתעבודת באחוזים למחיר יום עבודה 
ביצוע מפרטי צנרת מים פלדה ופוליאתילן על פי תוכנית.
התקנה בלבד.
2. 
50% 
תוספת עבודת שבת וחג באחוזים למחיר ים עבודה ובאישור מפקח 
ביצוע מפרטי צנרת מים פלדה ופוליאתילן על פי תוכנית.
התקנה בלבד. 
3. 
1500 
יום עבודה 
מחפרון 
4. 
25% 
תוספת עבודת לילה באחוזים למחיר יום עבודה מחפרון 
מחפרון 
5. 

הנחה באחוזים:
(אחוזים) במילים:
:תנאים כללים
הצעות יש להגיש עד יום ד 05/07/2020 בשעה 12:00
שאלות יש להפנות עד יום ד 01/07/2020 לידי רינת אלוס בפקס 09-7655521 או במייל לארנון This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תשלום בתנאי ש+45

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]