logo

mobile header

מכרז פומבי מס' 03/2020 לביצוע ניקוי, שטיפה וצילום קו מאסף שפכים ראשי למט"ש כפר סבא הוד השרון

תאגיד המים והביוב פלגי השרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל בע"מ, ותאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ, מזמינים אותך בזה להגיש הצעתך למכרז פומבי מס' 03/2020 לביצוע ניקוי, שטיפה וצילום קו מאסף שפכים ראשי למט"ש כפר סבא הוד השרון. (להלן: "המכרז").

תיאור העבודה הנדרשת

המציע הזוכה נדרש לבצע ניקוי לקו הנדון שקוטרו 1,250 מ"מ ואורכו 750 מ'. המקטע לניקוי הינו הקטע הדרומי שלו המונח במקביל לכביש הגישה למכון טיהור השפכים. הצעות מחיר לניקוי קטע הקו במגבלות המפורטות להלן:

 1. ביצוע הניקוי רק בשעות הלילה כאשר הספיקות נמוכות משמעותית.(בסביבות השעה 1:00)
 2. לא יתאפשר לבצע שטיפה של הבוצה למורד הקו מחשש לכניסת חול למט"ש אשר עשוי לגרום לבעיות תפעוליות.
 3. סתימה שתיווצר במתקני המט"ש כתוצאה מהעבודה תיפתח על ידי הקבלן ובכלל זה סתימה באגני גרוסת, מגובים, מתקני הסמכה ועוד ככל שיידרש
 4. הבוצה שתוצא מהקו תפונה לנקודה מוסכמת במט"ש.
 5. יש להיערך בכל מקרה למצבי גלישת ביוב בקו עם ציוד שאיבה ותוכנית פעולה למניעת כל סיכוי לזיהום סביבת העבודה בשפכים.
 6. עבודה תבוצע עד שעות הבוקר המוקדמות כאשר הספיקה גדלה (בסביבות השעה 06:00).
 7. כניסה מיידית לביצוע ולא יאוחר משבועיים מיום ההכרזה על הזוכה.
 8. בסוף העבודה ובתחילתה יש לתעד באמצעות צילום את קטע הקו בו בוצע הניקוי

לוח זמנים

משך ביצוע עבודת הניקוי עד 30 ימי עבודה.

 

רשאים להשתתף ולהגיש הצעות:

רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים:

 1. אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.
 2. הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי ביצע בשלוש השנים האחרונות שטיפת קווי ביוב בקוטר של 600 מ"מ ומעלה בחמישה אתרים.
 3. הינו בעל הסמכה כמעבדה לצילום צנרת
 4. ברשותו כלי אצירה, משאבות, ביוביות, כלי רכב, מצלמת רובוט והציוד הנדרש על מנת לבצע ניקוי קו ביוב
 5. מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק הנ"ל.

 

פרטים מנהלתיים:

 1. סיור קבלנים יתקיים בתאריך 23/08/2020 בשעה 13:00 במשרד תאגיד פלגי שרון ברחוב התע"ש 22 כפר סבא. ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.
 2. הגשת מסמכי המכרז תהיה בתאריך 06/09/2020 עד שעה 12:00.
 3. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרד התאגיד ברח' התע"ש 22 כפר סבא החל מיום 13/08/2020 בימים א' - ה' בין השעות 09:00-15:00.
 4. לפרטים, ניתן לפנות למהנדס המכון מר ארנון מאיר 054-6650273 או לתאגיד פלגי שרון 09-7655527

 

 

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.