logo

mobile header

מכרז פומבי מס' 2/2020 לביצוע פינוי וסילוק בוצה וגרוסת ממכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון

תאגיד המים והביוב פלגי השרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל בע"מ, ותאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ, מזמינים אותך בזה להגיש הצעתך למכרז פומבי מס' 2/2020 לביצוע פינוי וסילוק בוצה וגרוסת ממכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון לאתרי סילוק מאושרים על המשרד להגנת הסביבה (להלן: "המכרז").
במסגרת המכרז יידרש הקבלן להציג הסכם חתום ובתוקף להתקשרות עם אתר קומפוסט פעיל הציב בשטח מכון טיהור השפכים 4 מכולות אשפה בנפח המתאים לקליטה של 18 טון בוצה, ובנוסף 2 מכולות בנפח 8 מ"ק לטובת פינוי הגרוסת. בנוסף יהיה עליו לפנותן בתדירות יומית
תקופת התקשרות הינה לתקופה של שנה אחת מיום חתימת ההסכם, והתאגיד יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה אחת בכל פעם, ובלבד ומספר תקופות הארכה לא יעלה על 4 תקופות.

רשאים להשתתף ולהגיש הצעות:

רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים:

  1. אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.
  2. הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות של 3 שנים לפחות, בביצוע פינוי וסילוק בוצה ו/או גרוסת ממכוני טיהור שפכים הקולטים שפכים של רשויות שסך תושביהן עולה על 50,000 תושבים.
  3. בעל רישיון עסק בתוקף מהרשות בה ממוקמים משרדיו לעסוק בפינוי בוצה, והובלת שפכים.
  4. ברשותו כלי אצירה, כלי רכב והציוד הנדרש על מנת לבצע פינוי וסילוק בוצה ו/או גרוסת על פי כל דין.
  5. מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק הנ"ל.

פרטים מנהלתיים:

  1. סיור קבלנים יתקיים בתאריך 26/07/2020 בשעה 10:30 במשרד תאגיד פלגי שרון ברחוב התע"ש 22 כפר סבא. ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.
  2. הגשת מסמכי המכרז תהיה בתאריך 02/08/2020 עד שעה 12:00.
  3. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרד התאגיד ברח' התע"ש 22 כפר סבא החל מיום 21/07/2020 בימים א' - ה' בין השעות 09:00-15:00.
  4. לפרטים, ניתן לפנות למנהל המכון מר יצחק תמם 050-3166254, או למהנדס המכון מר ארנון מאיר 054-6650273.

 

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]