logo

mobile header

מכרז פומבי מס' 1א/2020  - לביצוע פינוי וסילוק בוצה וגרוסת ממכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון

תאגיד המים והביוב פלגי השרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל בע"מ, ותאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ מודיעים בזאת כי מכרז פומבי 1א/2020 פורסם בטעות ומבוטל לאלתר.
בהתאם לכך:
  1. מסמכי המכרז החדש לא יופקו ולא יעודכנו באתר התאגיד.
  2. סיור הקבלנים שתוכנן בתאריך 12/07/2020 מבוטל.
  3. הגשת המסמכים בתאריך 19/07/2020 מבוטלת.

לפרטים נוספים , ניתן לפנות לתאגיד פלגי שרון 09-7655527
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]