logo

mobile header

בקשה לקבלת הצעות ייעוץ

תאגיד המים והביוב פלגי השרון מזמין בזה הצעות לביצוע השירותים הבאים (בנפרד):
הכל כמפורט במסמכי הפניה לקבלת הצעות מחיר המפורסמות באתר התאגיד: palgey-sharon.co.il
שאלות ובקשות להבהרות, יש לשלוח בכתב בלבד באמצעות דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  לא יאוחר מיום 3/4/2018 בשעה 10:00. מענה לשאלות והבהרות מחייבות יפורסמו בהמשך באתר.את ההצעות בצרוף כל המסמכים הערבות וכל האישורים הנדרשים יש להכניס למעטפה ולהגיש במסירה אישית בלבד ע"י הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים אשר במשרדי התאגיד ברחוב התע"ש 22 כפר סבא , לא יאוחר מ - 10/4/2018 בשעה 11.00.                                                                                               
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]