logo

mobile header

שפכי תעשיה ועסקים מזהמים

בשנתיים האחרונות הורחבו הדרישות לטיפול בשפכים תוך הטלת חובת הטיפול והאחריות לכך על תאגידי המים והביוב. במסגרת זו נקבעו תקנות בריאות העם על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, וכן כללי מועצת רשות המים לטיפול בשפכים המוזרמים על ידי תעשיה ועסקים למערכות הביוב. בהתאם לחוק אסור לתאגיד לאפשר למפעלים הזרמת שפכים בערכים חריגים או אסורים למערכת הביוב. למימון הטיפול בשפכים קבעה הרשות הממשלתית למים וביוב כללי תעריפים, בתוקף סמכותה לפי חוק תאגידי מים וביוב,התשס''א- 2001, לפיהם יחויבו כלל הגופים המזרימים שפכים למערכת הביוב, בהתאם לקבוע בכללים. החיוב בתשלומים בגין הזרמת השפכים והטיפול בהם יתווסף לתשלומים בגין שירותי הביוב הנגבים על ידי תאגידי המים והביוב בחשבונות המים והביוב.

כללי תאגידי המים (שפכי תעשיה)
מצגת של רשות המים בנושא הכללים לשפכי מפעלים

לפניות בנושא דיגום שפכים אנא שילחו מייל לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.