logo

mobile header

עדכון חדש עבור המועד האחרון לשאלות הבהרה עבור הליך 06-2023

הליך מס' 06-2023

פתיחה, רישום ועדכון מאגר יועצים עבור משרדי עו"ד

המועדים הקודמים שפורסמו ביחס לשאלות ההבהרה ולמועד האחרון להגשת המועמדות מעודכן כדלקמן:

  1. מציעים יהיו רשאים לשלוח לחברה פניות עם שאלות הבהרה או בקשה להסברים הדרושים ו/או הנחוצים להם לשם הגשת מסמכי הרישום עד ליום 25.5.23 בשעה 15.00 למייל שכתובתו: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. המועד האחרון להגשת המועמדות ומסמכי הרישום על נספחיהן כאמור, הינו ביום 5.6.23 בשעה 15.00.
  3. החברה תהא רשאית לבטל ו/או לעדכן ו/או לשנות את המועדים המפורטים לעיל ו/או את תנאי ההליך בהודעה באתר האינטרנט של החברה.

בברכה,
פלגי שרון בע"מ
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.