logo

mobile header

המט"ש למען התושבים והסביבה

 

המט"ש למען התושבים

בשנתיים האחרונות ביצע המט"ש שני פרויקטים למען הפגת מטרדי ריחות:

התקנת לפיד חדש לשריפת גזים נפלטים
קירוי וביצוע מתקן ניטרול ריחות לשלב טיפול הקדם, כולל חדר סחיטת בוצה
שני פרוייקטים היו בהיקף של מספר מליוני שקלים. לאחר השלמת שני הפרויקטים, מספר התלונות המתקבלות במוקד העירוני ירד משמעותית, בנוסף לדיווחים ישירים מפי התושבים על שיפור משמעותי באיכות האויר.

 

המט"ש למען הסביבה

עם תום תהליך הטיהור במט"ש, מועברים הקולחים לאזור האגנים הירוקים הממוקמים בצמוד לירקון. המעבר מעניק לקולחים טיפול משלים נוסף וליטוש, כך שאיכותם בכניסה לירקון גבוהה יותר. בנוסף, השפכים אינם מוזרמים במובלי הניקוז הראשיים בנחל הדס, פעולה אשר גרמה בעבר למטרדי יתושים.

על מנת למנוע גלישות שפכים מזהמות ממט"ש דרום השרון, הפועל מעבר לספיקת התכן שלו, אל נחל קנה ומשם לנחל הירקון, הקימו המט"ש ורשות נחל הירקון תחנת שאיבה אשר שואבת את הגלשות השפכים ישירות למט"ש ומונעת את זיהום הנחלים. במהלך שנת 2012 הוזרמו למט"ש בדרך זו מעל 100,000 מ"ק.

בנוסף, מארגן המט"ש סיורים לקבוצות ולבתי ספר, בהם מועברות הדרכות על דרך המים וסגירת המעגל במפעל גאולת הירקון.

ולסיכום - אנו פועלים באופן רציף על מנת לצמצם את מטרדי הריחות ככל שניתן.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.