logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

הסבר בדבר הליך בירור החשבון התקופתי

במידה ואתה סבור שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות), הנך רשאי להגיש לתאגיד ״בקשה לעריכת בירור״, וזאת בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב באמצעות טופס פניות הציבור
צרכן אשר הגיש בקשה לעריכת בירור רשאי, עד שהתאגיד ישלים את הבירור, לשלם בעד תקופת החיוב הרלוונטית תשלום חלקי אשר יחושב לפי הערכת צריכה. על הצרכן להודיע למחלקת שירות הלקוחות של התאגיד על רצונו לשלם ׳תשלום חלקי׳ כאמור לעיל. יתרת החוב מעבר לתשלום החלקי תהיה צמודה למדד עד להשלמת הבירור.

התאגיד מחויב לבדוק את תלונתך ולהשיב לגביה בתוך 14 ימי עסקים. במידה ואינך שבע רצון מהתשובה שניתנה לך, הנך רשאי, בתוך 21 ימים ממועד קבלת ההודעה על תוצאות הבירור, לפנות למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך ״בדיקות נוספות״, או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה.

 להלן פירוט ״הבדיקות הנוספות״ שהחברה תערוך בכפוף להגשת בקשה ותשלום התעריף לפי דין:

 1. האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס, ומהנדס התאגיד קבע כי יש יסוד סביר להניח שהעבודות השפיעו על המדידה.
 2. האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
 3. האם מד המים הותקן כנדרש לפי כללי מדידת מים.
 4. כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס התאגיד נדרשת, בנסיבות העניין,לצורך בירור של החיוב.

ביצוע בדיקת בוררות ו/או ״בדיקות נוספות״ כפוף לתשלום התעריפים כדלקמן: (המחירים כוללים מע"מ)

 • שליחת מד המים לבדיקה במעבדה:
          למד מים שקוטרו עד ״3/4 כולל - 118.53 ₪
          למד מים שקוטרו מעל ״3/4 - 159.33 ₪.
 • ביצוע בדיקות נוספות:
          למד מים שקוטרו עד ״3/4 כולל - 159.33 ₪.
          למד מים שקוטרו מעל ״3/4 - 431.90 ₪.

אם יתברר כי יש לערוך תיקון בחשבונך, בעקבות הבדיקות הנוספות ו/או אם יימצא בבדיקת הבוררות שמד המים אינו תקין, יוחזר לך התעריף ששולם על ידך כאמור לעיל.

לבירורים בנושאי חיובי מים וביוב, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות .
בכל פניה למחלקה בעניין ברור חשבון, יש להצטייד במס' צרכן