logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

הנחיות לביצוע חיבור ראשון ולקבלת אישור להספקת מים לבניין

יודגש כי בתחומי כפר סבא יש לפנות להנחיות הנוגעות לחיבור למים למפעל המים כפר סבא בטל' 09-7634300

בתחומי כוכב יאיר - צור יגאל, אנו ממליצים לפני כל ביצוע פעולה ליצור קשר עם התאגיד בטלפון 09-7655521

להלן הנחיות לקבלת אישור להספקת מים לבניין לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א- 1981 והנחיות לביצוע חיבור ראשון של צרכן לרשת המים

(ההנחיות בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב-אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב ואיכות שעל השירותים שעל החברה לתת לצרכניה-תשע"א-2011-סעיף 7) 78 ו8))

1. כללי

טרם התחלת התכנון, המתכנן ייקבע פגישה בתאגיד לצורך תאום הנדסי בדבר אספקת שירותים למבנה המתוכנן.
במסגת התאום על המתכנן לספק הנתונים הבאים:
 • סוג המבנה ופירוט צריכות המים לפי השימושים השונים
 • חו"ד או פרוגרמה בטיחות בהן יקבעו דרגת הסיכון ואמצעי הבטיחות כולל ספיקות ולחצים דרושים
 • תכנון אדריכלי על רקע תכנית פיתוח כולל גבהים (תנוחה)
 • מפת מדידה של מודד מוסמך מקורית בהתאם לנתונים שייסופקו המתכנן יקבל מידע עקרוני באשר לפתרון אספקת מים וחיבור למערכת הציבורית.

2. אופן הגשת הנספח הסניטרי ומסמכים נלווים

הניספח הסניטרי יוגש על פורמט תיק בנייה (גרמושקה) ויכלול בין היתר:

2.1 תכנית המגרש על רקע גושים וחלקות:

 • קווי בניין
 • גבולות החלקה (המגרש) מודגשים וברורים
 • מדרכות ,כבישים, שבילים, שצ"פים וכד' מודגשים ווברורים
 • שמות רחובות
 • תכנית פיתוח השטח (הגבהים מוחלטים מגובה פני הים) במגרש ומסביב לו
 • תרשים סביבה בקנ"מ 1:1250 שיכיל סימון האתר,גושים וחלקות
2.2 מסמכים נלווים דרושים:
 • תוצאות בדיקת ספיקות ולחצים ברשת המים (איפיון רשת המים) שבוצעה ע"י מעבדה מוסמכת.
מיקום הבדיקה ייקבע במסגרת הפגישה המוקדמת טרם הכנת התכנית. בבדיקת האיפיון יהיה נוכח נציג התאגיד.
 • חו"ד או פרוגרמה בטיחות סופית (חתומה על ידי מהנדס בטיחות)
 • אישור שירותי הכבאות על ניספח תיאור אמצעי בטיחות אש ואמצעי כיבוי אש
 • במידה ויידרש יצורף גם אישור המועצה בדבר מיקום החיבור הראשי לאספקת המים לבמנה (ייקבע מסגרת הפגישה המוקדמת)

3. תכנית לאספקת המים

בתכנית אספקת המים יסומנו הפרטים הבאים:
 • ההידרנטים ציבוריים הקיימים עד 50 מ' מכל צד החלקה (המגרש)
 • במידה והתכנון התבצע במגרש בו קיים מבנה מיועד להריסה ייסומן חיבור המים הקיים ומספר מד המים המותקן
 • חישוב ספיקות המים לפי השימושים השונים (לפי הוראות הל"ת)
 • מיקום חיבור המים הראשי (שתואם במסגרת הפגישה המוקדמת)
 • סימון קוים המים המתוכננים בשטח המבנה כולל קוטרם ויעודם
 • חתך המבנה ותכנית סכימתית של האינסטלציה הפנימית של המבנה כולל מיקום מדי המים הדירתיים
 • במידה והמבנה הינו מבנה רב קומות בו מתוכננים מאגרי מים תוגש תכנית סכימתית אך מפורטת של מאגרי המים, משאיבות, מקטיני לחץ וכדומה כולל הפרדה בין המערכות השונות לפי איזורי הלחץ שבמבנה.

 

4. תכנית מערכת הביוב

בתכנית מערכת הביוב יסומנו הפרטים הבאים:
 • שוחת הביוב הציבורית אליה מחובר המבנה (המתחם) כולל רומי תחתית השוחה (I.L) ורום T.L של שות הראשית לצורך בדיקת התאמת עומק השוחה והחיבור על המתכנן להשלים את מדידת השטח לפי הצורך (בהתאם למידע שנמסרה בפגישה המוקדמת).
כמו כן יסומנו כיווני הזרימה בשחוה הראשית.
 • תכנון מערכת הביוב הפרטית (תנוחה), קוטר וסוג הצינורות,מיקום שוחות הביקורת וחתך לאורך בתוך שטח הפרטי כולל פרט התחברות לשוחת הביוב הציבורית.
הערה: לא יורשה חיבור מבנה לשתי שוחות שונות, מערכת הביוב הפרטית תחובר פעם אחת לשוחה ציבורית אחת.
כמו כן יש לתכנן שוחת ביקורת המפרידה בין מערכת הביוב הציבורית לבין מערכת הפרטית בסמוך לגבול החלקה (המגרש) המרחק בין הגבול לבין שוחת הביקורת הפרטית לא יעלה על 2.0 מ'.
במקרה של מתחמים (מבנים קרקע) בהם קיימת מערכת פרטית המונחת לאורך הדרכים הפרטיים לא תאשר הנחת ביבים המחברים מבנים שונים דרך שטחים פרטים של מבנים אחרים.

5. שונות

 • כל התכניות יוגשו על נייר בעותק אחת צבעוני
 • כל התכניות יוגשו כמקשה אחת כמתואר בפרק 2 ולא כחלקים נפרדים
 • בנוסף לכך המתכנן יגיש קובץ pdf של כל אחת מהתכניות בפורמט A3
 • התאגיד רשאי לבקש מסמכים או/ו פרטים נוספים הכל בהתאם לסוג המבנה.