logo

mobile header

עדכון נפשות

על פי כללי התעריפים שקבעה רשות המים, ניתנת הקצבה במחיר מוזל בגין צריכת 3.5 קוב מים בחודש לנפש, כפי שמתגוררים ביחידת דיור.

 

לרשותכם טופס שבעזרתו הצהרה על כמות הנפשות המתגוררת בבניין (יש לצרף תעודת זהות ונושאים נוספים לביצוע העדכון).

אי עדכון בהתאם לנהלים יחייב קביעה של כמות בת 2 נפשות ביחידת הדיור.