logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

עדכון נפשות

על פי כללי התעריפים שקבעה רשות המים, ניתנת הקצבה במחיר מוזל בגין צריכת 3.5 קוב מים בחודש לנפש, כפי שמתגוררים ביחידת דיור.

 

לרשותכם טופס שבעזרתו הצהרה על כמות הנפשות המתגוררת בבניין (יש לצרף תעודת זהות ונושאים נוספים לביצוע העדכון).

אי עדכון בהתאם לנהלים יחייב קביעה של כמות בת 2 נפשות ביחידת הדיור.