logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]
אייקון נגישות

ניהול הגבייה

שירותי הפקת החשבון לתשלום וגבייתו נעשים עבורנו על ידי מפעל המים כפר סבא שאחראי על תחום המים בעיר כפר סבא, וזאת על מנת למנוע סרבול וכפל חשבונות לתשלום.

 

בכוכב יאיר-צור יגאל מלוא החשבון מועבר לתאגיד פלגי שרון, ואילו בכפר סבא מועבר לתאגיד חלק הביוב בתעריף בעוד שחלק המים נשאר עבור מפעל המים כפר סבא.

 

יודגש כי כל התעריפים נקבעים לתאגיד ללא יכולת השפעה מצידו, על פי חוק על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב.

 

בכפר-סבא הונהג הסדר ייחודי המאפשר מתן תעריף אחיד למים וביוב לפי הרמה הארצית, למרות שהתשלום מתחלק בין שני גופים.