logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי


מספר נפשות מוכר

כמות מוכרת משמעה 3.5 מ"ק מים לחודש לנפש, במכפלת מספר הנפשות המוכר לאותה יחידת דיור. בעד כל כמות מוכרת יחויב הצרכן בתעריף 1. בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת יחויב הצרכן בתעריף 2. חשבון המים נערך עפ"י מספר הנפשות בנכם. באפשרותך לפנות למפעל המים בבקשה לעדכן את מספר הנפשות הרשום בנכס, בצירוף האסמכתאות הנדרשות על פי חוק.

צריכה פרטית

צריכת מים נקבעת עפ״י קריאת מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב, נכון ליום הקריאה. בהתאם לדין, כל צרכן חייב בתשלום של חיוב מינימאלי עבור צריכת מים, לפי צריכה של 1.5 מ״ק מים לתקופה של חודש, וזאת אף אם צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה.

 

הפרשי מדידה (צריכה משותפת)

הצריכה המשותפת נקבעת לפי ההפרש בין מדידת מד המים הראשי לעומת מדידת סך מדי המים הדירתיים (משויכים).

משק המים והביוב בכפר סבא וכוכב יאיר - צור יגאל

מפעל המים הינו ספק המים בכפר סבא. תאגיד פלגי השרון בע״מ אחראי על אספקת שירותי ביוב בכפר סבא וכן על אספקת שירותי מים וביוב בכוכב יאיר- צור יגאל.
מפעל המים משמש כקבלן הגביה עבור התאגיד ומעביר אליו את הסכומים שנגבו בגין שירותי הביוב בכפר סבא ושירותי המים והביוב בכוכב יאיר- צור יגאל.

הסדר תשלומים

התאגיד רשאי לאשר לבעל חוב להסדיר את חובו באמצעות תשלומים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והודאות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011.

תחום אחריות

ספק המים אחראי על רשת המים העירונית עד למד המים הכללי, ובבתים פרטיים עד למד המים הפרטי. האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה חלה על הצרכן בלבד, לרבות בגין אבדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים וכן לגבי תיקון תקלות ונזילות בצנרת הפרטית או המשותפת.

חישוב חשבון המים

תעריפי המים אחידים בכל הארץ, נקבעים ע״י רשות המים ומשתנים על ידה מעת לעת. סכום החיוב הינו מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון.

ערעור על חשבון המים

ניתן להגיש בקשה לעריכת בירור של חשבון מים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום. טפסים מתאימים נמצאים באתר הצאגיד, באתר מפעל המים או במשרדי מפעל המים בשעות קבלת קהל.
על פ׳ סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2001 ניתן לערער על ההחלטה בפני הרשות הממשלתית למים וביוב, בכתובת המסגר 14 ת.ד 20365, ת״א, מיקוד 61203 בפקס: 03-7605702 ובדוא״ל: WWW.WATER.GOV.IL פניות הציבור.

בדיקות במערכת אספקת המים

החל מיום 26.6.14 רשאי כל צרכן לבקש מספק המים, אחת לשנה, לבצע את הבדיקות המפורטות להלן, ברשת המים הפרטית (הנמצאת כאמור לעיל באחריותו): בדיקה מיקרוביאלית, בדיקה לעכירות, בדיקה לחומר חיטוי פעיל, בדיקה למתכות הכוללת- בדיקה לברזל, נחושת ועופרת.

לידיעת הצרכנים,עלות הבדיקות תושת על הצרכן המבקש.

לפירוט והרחבה ניתן לעיין בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני שתייה), תשע"ג-2013.

לבירורים בנושאי חיובי מים וביוב, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות.
בכל פניה למחלקה בעניין ברור חשבון, יש להצטייד במס' צרכן