logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

אוכלוסיה מוגנת

בהמשך להודעת מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב מיום 31.3.15, בעניין הסדרת גביית חובות עבר לגבי אוכלוסיה מוגנת, מובא לידיעת הציבור, כי עד ליום 31.7.15 תתאפשר הסדרת חובות צבורים (כהגדרת המונח להלן) באופן הבא:

צרכן ביתי הנמנה על האוכלוסיה המוגדרת להלן, ואשר יסדיר את החוב שנצבר לחובתו בגין צריכות מים מיום 2.6.11 ועד ליום 31.3.15 (להלן: "חוב צבור") יוכל:

  1. לשלם את קרן החוב שהצטברה עד ליום 31.3.15, בתוספת ריבית חשכ"ל בלבד.
  2. להגיע להסדר תשלומים לפרעון קרן החוב כאמור, זאת בשים לב למצבו הכלכלי של הצרכן, האפשרויות העומדות בפניו, מצבו הבריאותי וכיו"ב.

"אוכלוסיה מוגנת" משמעה קבוצת הנכים המפורטת להלן:

צרכן ביתי אשר הוא או מי שמתגורר עימו והנכלל במנין הנפשות המוכר באותה יחידת דיור, המציא אישור תקף לספק המים מהמוסד לביטוח לאומי/מהרשויות המוסמכות לפי הענין או הוכיח בכתב להנחת דעתו של הספק, כי מתקיימים בו אחת מאלה:

  • נקבעה לו נכות רפואית, לפי סעיפים 118 או 208 (א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב, התשנ"ה - 1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) בשיעור של 100% או יותר.
  • נקבעה לו דרגת נכות רפואית של 100% או יותר לפי אחד מהחוקים האלה: חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט - 1959 [נוסח משולב], חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב- 1992, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970, חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז - 1957, חוק המלחמה בנאצים, התשי"ד- 1954, חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד- 1994, וחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשנ"ז - 1997.
  • הוא זכאי להטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי.
  • הוא זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים לפי סעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי או לגמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי או לגמלת ילד נכה לפי סעיף 222 לחוק הביטוח הלאומי.

מידע בשפות נוספות: