logo

mobile header

חידוש עבודות ביוב במייסדים וארבל

ביום א' 10.05.2020 יחדש קבלן התאגיד העבודה באתר.
השלב הראשון יהיה התארגנות ועבודות מקומיות (התאמת שוחות, עיבודים, ניפלים למגרשים).
אנו נוציא הודעות פרטניות עפ"י השלב לפני ביצוע סגירות נתיבים/כניסות.
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]