logo

mobile header

בקשה להצעות מחיר לאספקת משאבה בורגית למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון

מכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון מתכוון לרכוש במהלך שנת העבודה 2020 שתי (2) משאבות בורגיות ראשיות לתחנת שאיבת השפכים הגולמיים למט"ש. המשאבה המתוכננת לרכישה תהיה מסוג משאבת בורג (ארכימדס). נתוני המשאבה מפורטים בפרק נתונים טכניים.
המט"ש מבקש ממציעים להגיש הצעות מחיר לרכישת המשאבה במסגרת בקשה זו. המכרז יהיה על אספקת ציוד בלבד, וליווי המתקין מטעם המט"ש.
מובהר כי האספקה הינה לשטח המט"ש והמחיר שיידרש יכלול בנוסף את כל הוצאות היבוא והשחרור מהמכס.
ספקים רלוונטיים אשר ברשותם הציוד הנדרש ע"י המט"ש לספק בנוסף להצעתם גם מידע טכני אודות המשאבה, היצרן , שרטוטים טכניים ואספקתם.

הערה:

 • ייתכן וציוד השאיבה יוזמן על ידי התאגיד בצורה מדורגת כלומר יחידה ועוד יחידה.
 • התאגיד רשאי שלא להזמין ציוד זה כלל.

פרטים טכניים:

 • יצרן: landustry. הולנד
 • קוטר: 1,100 מ"מ
 • ספיקה: 316ליטר/שניה (1,137 מק"ש).
 • התקנה - בתוך שוקת בטון קיימת.
 • הספק מנוע: 30 קילוואט
 • זווית התקנה -30 מעלות
 • אורך המשאבה:12.4 מ'
 • יעילות המשאבה: 77% לפחות
 • אורך חיי מסבים: עליון : לפחות 100,000 שעות, תחתון: לפחות 50,000 שעות.

תכולת ההספקה:

 • משאבה –על פי הפרטים הטכניים כולל מסילות
 • מיסבים: תחתון ועליון
 • התקני גירוז ומחברים
 • מנוע חשמלי מותאם למערכת הקיימת כיום כול כל המתאמים הנדרשים.
 • שילוח ואספקה למט"ש
 • ספר יצרן כולל תכניות.
 • מפקח מטעם היצרן לצורך בדיקת ההתקנה.
 • חלקי חילוף נדרשים ברשימה.

הצעת מחיר:

בטבלה להלן יש לפרט את אחוז ההנחה מתוך אומדן המזמין לעלות יחידה
מס"ד   מציע  סוג משאבה מוצעת ויצרן מחיר יחידה (₪)   כמות  אחוז הנחה  סה"כ מחיר יחידה לאחר הנחה
  Landustry According to the detailed requirements  180,000     

הנגשת מפרטים:

 • יש להגיש המפרטים וההצעה עד ליום 25/01/2020 בשעה 12:00.
 • הגשה ידנית בתוך מעטפה לתוך תיבת המכרזים של התאגיד ברחוב התע"ש 22 כפר סבא.
 • יש לחתום על ידי מורשה חתימה על כל המסמכים המוגשים
 • שאלות הבהרה יש להפנות לידי ארנון מאיר בפקס 09-7655529
 

תמונות מתוכניות התקנת המשאבות:

תמונה ראשונה מתוכניות התקנת המשאבות
תמונה שניה מתוכניות התקנת המשאבות
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]