logo

mobile header

אמנת השירות

הצהרת מדיניות איכות משותפת - תאגיד פלגי שרון בע"מ

תאגיד פלגי שרון - תאגיד מים וביוב בע"מ הוקם בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב תשס"א 2001. התאגיד נועד לספק שירותי מים וביוב, לפתח את תשתית המים והביוב ולייעל את תפעול משק המים והביוב בכוכב יאיר-צור יגאל ואת משק הביוב בכפר סבא.

התאגיד מצהיר בזאת על מחויבותו לעקרונות ניהול איכותי, שמירה על איכות הסביבה, ניהול מערכת בטיחות וגהות תעסוקתית ומערכת אבטחת מידע לפי עקרונות התקנים: 9001:2015 ISO, 14001:2015 ISO, 45001:2018 ISO, 27001:2013 ISO.
התאגיד יפעל בכפוף להוראות החוק, הכללים, הנחיות הרגולציה ולהוראות כל דין.
הנהלת התאגיד וצוות העובדים מחויבים לפעול לסיפוק צרכי הלקוחות על ידי מתן שירות איכותי שיתבטא בעמידה יעילה ואפקטיבית ביעדי תאגיד.
התאגיד יתמיד במתן למתן שירות איכות בביוב לתושבי כפר סבא ולמתן שירות איכותי בנושא מים וביוב לתושבי כוכב יאיר - צור יגאל.
התאגיד יפעל לניהול והפעלה מיטביים של מערכות המים והביוב תוך התייעלות מתמדת - ניהולית וטכנולוגית.
התאגיד יפעל לשיפור והתייעלות כלכלית במשק המים והביוב, לקידום ולחדשנות בתחומי אספקת המים והביוב ובייזום פרויקטים חדשים.
התאגיד יפעל על פי תכניות מתאר, תכניות רב שנתיות ותוכניות שנתיות.
התאגיד יפעל לשיפור מתמיד של תהליכי העבודה תוך אימוץ כלים למדידה ובקרה.
התאגיד רואה במשאב האנושי מרכיב מרכזי בהשגת היעדים וביישום המחויבות ללקוחות.
התאגיד יחתור להעלאה מתמדת של המקצוענות והמיומנות בקרב העובדים.
התאגיד יפעל לקידום וייעול משק המים והביוב למען הלקוחות.
התאגיד יעודד חסכון במים ובמשאבים אחרים, שמירה על מקורות המים, בריאות הציבור וערכי הטבע.
התאגיד יקפיד על בטיחות בעבודה ועל בטחון מתקני המים.
תאגיד פלגי שרון - תאגיד מים וביוב בע"מ יפעל למתן שירותי ביוב לתושבי כפר סבא ולמתן שירותי מים וביוב לתושבי כוכב יאיר - צור יגאל בצורה מיטבית ומקצועית, תוך חתירה למצוינות ושיפור מתמיד.
תאגיד פלגי שרון רואה כמטרה בתחום הסביבתי למנוע זיהום קרקע מתשתיות התאגיד, מניעת זיהום אוויר (ריח), מניעת מטרדי רעש מתשתיות התאגיד בסביבת המגורים, הפחתה ומחזור פסולת, היערכות לטיפול באירועי חירום סביבתיים ובמפגעים סביבתיים.
השמירה על איכות הסביבה היא מעניינו של כל אחד מעובדי התאגיד. השמירה על איכות הסביבה תקוים בכל פעילות מתוכננת ומבוצעת בתחומי פעילותו של התאגיד.
התאגיד ישאף להגברת המודעות בציבור לשמירה על משאבי המים ואיכות הסביבה.

 

עדי גולדשטיין - מנכ"לית
פלגי שרון - תאגיד מים וביוב בע"מ
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.