logo

mobile header

אודות התאגיד

חברת פלגי שרון הוקמה בראשית 2011 כתאגיד מים וביוב עירוני על פי חוק. החברה אחראית על אספקת שירותים לכ-100 אלף תושבי הישובים כפר סבא וכוכב יאיר-צור יגאל. בכפר סבא השירות הינו של ביוב בלבד בעוד שבכוכב יאיר-צור יגאל מסופקים שרותי מים וביוב.

החברה שמה כמטרה לעצמה להיות תאגיד מים וביוב מוביל במתן שירות לצרכן, איכות ניהול ורמת פיתוח ותחזוקה של תשתיות מים וביוב. החברה מחויבת להעלאת רמת השירותים לתושבים ולניהול והפעלה מיטביים תוך התייעלות ושימוש בטכנולוגיות חדישות. אנו פועלים ונפעל על מנת שתושבי כפר-סבא וכוכב יאיר- צור יגאל יזכו בטוב ביותר שהתחום עליו אנו מופקדים יכול להציע.

 מים כחולים מבט ירוק עתיד ורוד

החברה הוקמה ופועלת בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב שחוקקה כנסת ישראל בשנת 2001. על פי חוק זה, מחויבת כל רשות מקומית בישראל, להקים תאגיד מים וביוב, שיפעל בנפרד מהרשות, ויאפשר את שדרוג התשתיות המים והביוב ושיפור השירות.

לחברה הועברו מעיריית כפר סבא ומהמועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל נכסים בשווי של כ- 270 מיליוני ₪ (ערכם המלא כחדשים), לרבות מכון טיהור שפכים המשותף לנו ולתאגיד מי הוד השרון בע"מ. באחריות החברה לתחזק נכסים אלו ולשדרגם, וכן להגדילם עם ההתפתחות הפיזית של הישובים שעליהם התאגיד אחראי.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.