logo

mobile header

מבצע להפחתת גובה החוב

לאור הצלחת המבצע למחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב שנערך בין התאריכים 2019.04.02 עד 2019.07.31 , רשות המים החליטה לחדש מבצע זה.
הארכת המבצע הינה בין תאריכים: 2020.01.01 עד 2020.03.31.
 

בהמשך לסיכומים בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין עריכתו של מבצע גבייה לעידוד צרכנים ביתיים לתשלום חובות שוטפים בגין מים וביוב, יפורטו להלן עקרונות מבצע הריבית:

 1. המבצע יתקיים בתקופה שבין 2020.01.01 עד 2020.03.31.

2. במהלך תקופת המבצע יוכל כל צרכן מים וביוב ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו בתנאים הבאים:
 א. הצרכן יתחייב לפרוע את החוב שנצבר.
 ב. במסגרת המבצע, יימחק סכום החוב מריבית והצמדה בתנאים הבאים:
  1. עמידה בהסדר התשלומים שנקבע.
  2. תשלום חיובי המים והביוב השוטפים.
  3. צרכן שלא יעמוד באחד התנאים המפורטים לעיל, יהא רשאי התאגיד לבטל את ההסדר.
 

אנו רואים במבצע זה חשיבות עליונה, בואו להסדיר את חובכם ולנצל את המבצע.

למימוש המבצע יש להגיע לסניפי התאגיד
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.