logo

mobile header

ניטור איכות שפכים

תאגיד 'פלגי השרון' מבצע ניטור איכות כלל השפכים המוזרמים למט"ש (מכון טיפול שפכים) בהם שפכים סניטריים, שפכים מאזורי התעשייה בעיר ושפכי מפעלים. אחת לחודש, בהתאם לתכנית הדיגום, נלקחות דגימות שפכים מנקודות הניטור ע"י דוגם שפכים מוסמך. השפכים נשלחים לאנליזה מדעית במעבדות בעלות הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

דו"חות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2020

 

דו"חות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2019

דו"חות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2018

דו"חות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2017

דו"חות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2016

דו"חות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2015

דו"חות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2014

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.