logo

mobile header

תעריפים וגבייה – מים

תעריפי המים כבר כוללים בתוכם מרכיב של תעריף הביוב, ונקבעים ע"י מועצת רשות המים

בראשית שנת 2010 יישמה הרשות הממשלתית רפורמה בתחום תעריפי המים וקבעה משטר תעריפים חדש, ובו בין היתר נקבעו העקרונות הבאים (התעריפים נכונים למחצית הראשונה של שנת 2013):

  • כמות מוכרת ליחידת דיור - כמות מים הנקבעת בהתאם למספר הנפשות ביחידת הדיור מוכפלת ב 3.5 מ"ק לנפש בכל חודש ובכל מקרה לא פחות מ- 7 מ"ק ליחידת דיור לחודש (כמות המתאימה לשתי נפשות). התעריף בגין הקצבה זו הינו 7.78 ₪ לקוב מים (9.10₪ כולל מע"מ)
  • כמות נוספת ליחידת דיור ולכל צרכן אחר שאינו בהקצבה – כל כמות המים הנמכרת ביחידת דיור מעבר לכמות המוכרת ולכל סוגי הצרכנים האחרים*, התעריף הינו 12.51 ₪ לקוב מים (14.64כולל מע"מ.)

*   למעט צריכה עירונית, תעשייה בהקצבה, מלונות, מקוואות וחקלאות

התעריפים לעיל הנם לשרותי מים וביוב יחדיו. בכפר סבא, בו ניתן שירות המים על ידי גוף אחר, התשלום לתאגיד הינו רק בגין שירותי הביוב וגובהו 4.34 ₪ לקוב מים נצרך (5.079 ₪ כולל מע"מ). על מנת למנוע משלוח חשבונות כפול ואפלייה של תושבי כפר סבא אל מול שאר הארץ, אישרה רשות המים שגביית המים והביוב תיעשה במשותף על ידי שני הגופים וקבעה כי התעריף שישולם הינו התעריף האחיד לתאגידים, כפי שקיים בכל הארץ ומצויין לעיל. מתעריף זה מופרש לתאגיד חלקו על ידי מפעל המים.

פלגי שרון רשאי לנתק תושב מאספקת המים, למעט נכים, רק במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתרעות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י פרוצדורות שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו.

על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, צרכן שמוכר בביטוח הלאומי כנכה, יהיה זכאי לקבלת עוד 3.5 קוב בתעריף הנמוך לחודש: 11.973 ש"ח ללא מע"מ. 13.889 ש"ח כולל מע"מ.

רשימת הזכאים הינה רשימה סגורה המועברת לתאגיד על ידי המוסד לביטוח לאומי. לרשות המים ולספקי המים אין יכולת לשנות רשימה זו

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה

- מקבלי קצבת זקנה לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש) התשנ"ה-1995 (בסעיף זה- חוק הביטוח הלאומי).

 - מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 150% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי

 - מקבלי גמלת שירותים מיוחדים לפי חוק הביטוח הלאומי

 - מקבלי קצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי

 - מקבלי גמלת ילד נכה לפי חוק הביטוח הלאומי

 - מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי

 ההטבה תינתן בגיל צריכת מים החל ב- 1 ביולי 2012

 ההטבה תצוין בחשבונות המים של הזכאים ותוענק באופן רטרואקטיבי

למידע מפורט בנושא באתר רשות המים לחצו כאן

מוקד מידע של רשות המים לפניות ולשאלות:             072-2755440      .