logo

mobile header

מכרז 05.23 ב' עדכון מועדים

המועדים לסיור המציעים ולשאלות ההבהרה יתעדכנו כדלקמן:

  • מועד סיור המציעים יתעדכן, והוא יערך בתאריך 7.8.23 בשעה 12.00
  • המועד האחרון לשאלות ההבהרה, יתעדכן לתאריך 10.8.23 בשעה 12.00

בברכה,
פלגי שרון
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.