logo

mobile header

מט"ש - מתקן טיהור שפכים

אודות המט"ש

מתקן לטיהור השפכים של כפר סבא הוד השרון (מט"ש) הוקם בשנת 1996 לטיפול בשפכי הערים כפר סבא והוד השרון. המט"ש הוקם בבעלות משותפת של שתי הערים כפר סבא והוד השרון, ועבר לבעלות תאגידי המים פלגי שרון ומי הוד השרון עם הקמתם.

בהקשר של פעילות המט"ש, מטרתו של תאגיד פלגי שרון היא לייצר סביבה בטוחה מפסולת נוזלית ופסולת מוצקה, במקביל לביצוע שימוש במי השפכים עבור חקלאות והזרמה של המים לנחלים מבלי לגרום לזיהום.bannersharonhod

 

עמידה בתקנות

המט"ש תוכנן ובוצע בטכנולוגית הבוצה המשופעלת (Activated Sludge) שהינה הטכנולוגיה המקובלת ביותר כיום בטיפול בשפכים עירוניים. בעת הקמתו, תוכנן המט"ש לעמוד בתקנות איכות הקולחים משנת 1992, אשר משמעותם קולחים שניונים באיכות מעולה בהם ריכוז הצח"ב לא יעלה על 20 מג"ל וריכוז המוצקים המרחפים לא יעלה על 30 מג"ל.

בשנת 2007 החל תהליך השידרוג של המט"ש והוא הותאם לעמידה ביעדי תקנות איכות הקולחין החדשים. השידרוג נמשך עד שנת 2011, כאשר במהלכו בוצע שדרוג לעמידה בספיקות עקב הגידול באוכלוסיית הערים. כיום, מתוכנן המכון לקליטת שפכים של עד 36,000 מ"ק/יום.

בנוסף, בוצע שידרוג באיכות הקולחים, בתיאום עם בהחלטת הממשלה מחודש ינואר 2003 בנוגע לפרויקט "גאולת הירקון", ובו נקבע כי קולחי מט"ש כפר סבא הוד השרון מוזרמים לנחל הירקון לאחר התאמת איכות הקולחים בהם להזרמה לנחל.

השדרוג נמשך כארבע שנים, ובמהלכו בוצעו שינויים תהליכיים על מנת לעמוד ביעד תקנות הקולחים להזרמה לנחל, לרבות ביצוע שינויים תהליכיים בריאקטור הביולוגי (הוכנס שלב אנוקסי להרחקת חנקן בתהליך דו שלבי ושלב אנארובי להרקת זרחן) והכנסת מודול שלישוני שכלל את הקמתו של מיתקן סינון מצע גרביטציוני בעל שטח סינון של 125 מ"ר והקמת מיתקן חיטוי בטכנולוגית UV חליפית לכלור.

החל מתחילת שנת 2012, איכות הקולחים ביציאה מהמט"ש עומדת בתקנות בכל הפרמטרים.

 

להלן דוחות התפעול החודשיים של מת"ש כפר סבא:


שנת 2017:

שנת 2018:

שנת 2016:

שנת 2015: