logo

mobile header

מט"ש - מתקן טיהור שפכים

אודות המט"ש

מתקן לטיהור השפכים של כפר סבא הוד השרון (מט"ש) הוקם בשנת 1996 לטיפול בשפכי הערים כפר סבא והוד השרון. המט"ש הוקם בבעלות משותפת של שתי הערים כפר סבא והוד השרון, ועבר לבעלות תאגידי המים פלגי שרון ומי הוד השרון עם הקמתם.

בהקשר של פעילות המט"ש, מטרתו של תאגיד פלגי שרון היא לייצר סביבה בטוחה מפסולת נוזלית ופסולת מוצקה, במקביל לביצוע שימוש במי השפכים עבור חקלאות והזרמה של המים לנחלים מבלי לגרום לזיהום.bannersharonhod

 

עמידה בתקנות

המט"ש תוכנן ובוצע בטכנולוגית הבוצה המשופעלת (Activated Sludge) שהינה הטכנולוגיה המקובלת ביותר כיום בטיפול בשפכים עירוניים. בעת הקמתו, תוכנן המט"ש לעמוד בתקנות איכות הקולחים משנת 1992, אשר משמעותם קולחים שניונים באיכות מעולה בהם ריכוז הצח"ב לא יעלה על 20 מג"ל וריכוז המוצקים המרחפים לא יעלה על 30 מג"ל.

בשנת 2007 החל תהליך השידרוג של המט"ש והוא הותאם לעמידה ביעדי תקנות איכות הקולחין החדשים. השידרוג נמשך עד שנת 2011, כאשר במהלכו בוצע שדרוג לעמידה בספיקות עקב הגידול באוכלוסיית הערים. כיום, מתוכנן המכון לקליטת שפכים של עד 36,000 מ"ק/יום.

בנוסף, בוצע שידרוג באיכות הקולחים, בתיאום עם בהחלטת הממשלה מחודש ינואר 2003 בנוגע לפרויקט "גאולת הירקון", ובו נקבע כי קולחי מט"ש כפר סבא הוד השרון מוזרמים לנחל הירקון לאחר התאמת איכות הקולחים בהם להזרמה לנחל.

השדרוג נמשך כארבע שנים, ובמהלכו בוצעו שינויים תהליכיים על מנת לעמוד ביעד תקנות הקולחים להזרמה לנחל, לרבות ביצוע שינויים תהליכיים בריאקטור הביולוגי (הוכנס שלב אנוקסי להרחקת חנקן בתהליך דו שלבי ושלב אנארובי להרקת זרחן) והכנסת מודול שלישוני שכלל את הקמתו של מיתקן סינון מצע גרביטציוני בעל שטח סינון של 125 מ"ר והקמת מיתקן חיטוי בטכנולוגית UV חליפית לכלור.

החל מתחילת שנת 2012, איכות הקולחים ביציאה מהמט"ש עומדת בתקנות בכל הפרמטרים.

 

ביוגז

במט"ש כפר סבא הוד השרון הוקמה במהלך 2017 מערכת לניצול עודפי גז מתאן.
המתאן הינו גז המוגדר כ"גז חממה" הנוצר כתוצר לוואי בתהליך עיכול הבוצה. לפיכך נדרש לשרוף אותו באם לא משתמשים בו מחד, ומאידך הינו בעל ערך שיורי אנרגטי גבוה וניתן לייצר עימו חשמל "ירוק" בעידוד הרשויות במדינת ישראל.
מט"ש כפר סבא הוד השרון התקשר עם חברת טלמניע לצורך הקמת המתקן הקרוי "ביוגז גנראטור". מתקן זה קולט את עודפי גז המתאן כחומר הגלם ומכניס אותו למתקן ייצור חשמל. במהלך חודש יוני 2017 החל המתקן לפעול. בתחילה במתכונת מצומצמת ובהדרגה נכנס המתקן לתפוקה מלאה.
כיום מפיק המט"ש כ-55% מצריכת החשמל שלו ממתקן הביוגז גנראטור ומנצל למעשה את כל עודפי הגז.
בנוסף לייצור החשמל הישיר מנוצל החום השיורי של מתקן הביוגז לחימום מים לדוודים "בוילרים" המשמשים לחימום בוצה בתהליך העיכול, ובכך הניצול האנרגטי הינו מושלם.
היבטים סביבתיים:
חלק אינטגרלי ממתקן זה הינו מערך טיפול הקדם שלו. מערך טיפול הקדם מרחיק חומרים שעשויים לגרום נזק למתקן הביוגז וביניהם.סולפידים פליטה שלהם לסביבה עשויה לגרום לריחות רעים.
טיפול הקדם הינו מערכת ביולוגי המנוטרת באופן קבוע ופועלת ללא כל תקלות. אין ספק כי מערך טיפול הקדם גורם להפחתה במטרדי הריחות הפוטנציאליי

 

 * ניתן לקבל דו"חות תפעול חודשיים של מט"ש כפר-סבא בפנייה אלינו (ליחצו כאן לקבלת פרטי קשר לפנייה).

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.