logo

mobile header

איכות המים

התאגיד אחראי על תחום המים בישוב כוכב יאיר-צור יגאל. במסגרת זו עליו לבצע בדיקות לגבי איכות המים במועדים שנקבעו על ידי משרד הבריאות. מקורות אספקת המים הנם חברת המים הלאומית מקורות (בכוכב יאיר) ומים המופקים על ידי בארות שבאחריות קיבוץ איל (צור יגאל).

הבדיקות נעשות במסגרת חוקית הקרויה "תקנות בריאות העם", שמטרתה להבטיח שמי הברז יהיו בטוחים וראויים לשתייה, באמצעות תקן. בין היתר נקבע אופן דגימת המים, מיקומו ותדירות הדגימה. כך נקבעו למעלה מ- 75 פרמטרים (ביולוגיים וכימיים) הבוחנים את איכות המים, כל זאת על מנת להבטיח שהמים שמסופקים על ידי התאגיד הם מים איכותיים ומתאימים לשתייה.

למידע נוסף:

 

דו"חות איכות מים רבעוניים

 

   * ניתן לקבל דו"חות איכות מים שנתיים (כולל גרסה נגישה) בפנייה אלינו: ליחצו כאן לקבלת פרטי קשר לפנייה.   
 
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.