logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

תעריפים

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001 , תעריפי המים והביוב בתאגידי מים וביוב בכל רחבי הארץ הינם תעריפי מים וביוב אחידים, שנקבעו על ידי מועצת רשות המים הממשלתית. אין לתאגיד פלגי שרון או לבעליו, עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל, כל השפעה על גובהם או על הנהלים לפיהם הם נגבים. 
בראשית שנת 2010 יישמה הרשות הממשלתית רפורמה בתחום תעריפי המים וקבעה משטר תעריפים חדש, ובו בין היתר נקבעו העקרונות הבאים (התעריפים נכונים לחודש ינואר 2023):

  • כמות מוכרת ליחידת דיור - כמות מים הנקבעת בהתאם למספר הנפשות ביחידת הדיור מוכפלת ב 3.5 מ"ק לנפש בכל חודש ובכל מקרה לא פחות מ- 7 מ"ק ליחידת דיור לחודש (כמות המתאימה לשתי נפשות). התעריף בגין הקצבה זו הינו 6.732 ₪ לקוב מים (7.876 ₪ כולל מע"מ)
  • כמות נוספת ליחידת דיור ולכל צרכן אחר שאינו בהקצבה – כל כמות המים הנמכרת ביחידת דיור מעבר לכמות המוכרת ולכל סוגי הצרכנים האחרים*, התעריף הינו 12.018 ₪ לקוב מים (14.061 ₪כולל מע"מ).
  • למעט צריכה עירונית, תעשייה בהקצבה, מלונות, מקוואות וחקלאות
התעריפים לעיל הנם לשרותי מים וביוב יחדיו. בכפר סבא, בו ניתן שירות המים על ידי גוף אחר, התשלום לתאגיד הינו רק בגין שירותי הביוב וגובהו, 3.705 ₪ לקוב מים נצרך (4.334 ₪ כולל מע"מ). על מנת למנוע משלוח חשבונות כפול ואפלייה של תושבי כפר סבא אל מול שאר הארץ, אישרה רשות המים שגביית המים והביוב תיעשה במשותף על ידי שני הגופים וקבעה כי התעריף שישולם הינו התעריף האחיד לתאגידים, כפי שקיים בכל הארץ ומצויין לעיל. מתעריף זה מופרש לתאגיד חלקו על ידי מפעל המים.