logo

mobile header

טפסים

pdf icon טופס הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
pdf icon טופס הוראה לחיוב חשבון
pdf icon   טופס עדכון פרטי צרכן
pdf icon word icon טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים
pdf icon word icon טופס בקשה להכרה בתעריף לצריכה חריגה הנובעת מנזילה
pdf icon   טופס בקשה לבירור חשבון מים
pdf icon   טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס
pdf icon word icon טופס קבלת שירותי פינוי
pdf icon   טופס בקשה להתקנת מד מים בנכס שחובר לראשונה
pdf icon word icon טופס בקשה לבוררות מד מים

מידע בנושא הגשת טופס 4 כתנאי לחיוב לפי תעריף מגורים