logo

mobile header

נוהל בחינת בקשות להיתר

1 כללי

תאגיד פלגי שרון בוחן בקשות להיתרים במועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל. במסגרת תקנות "דמי ההקמה למערכות מים וביוב" נדרש לתת מענה בתוך פרק זמן מוגבל בהתאם לתקנות. לצורך קבלת היתר הבניה נדרש התאגיד לודא כי מערכות התשתית הקיימות והמתוכננות משתלבות הנדסית וכי לאחר סיום הבניה/הרחבה תפעל המערכת ללא כל בעיות כמצופה מצד כל הגורמים.
בכדי להבהיר ולהקל על הדרישות הכתובות בכללים מפורט במסמך זה נוהל לתושב. הנוהל מחולק ל- 3 פרקים עיקריים:

  1. שלב א' – שלב בקשת מידע להיתר
  2. שלב ב' – שלב בקרת תכן
  3. שלב ג' –דמי הקמה


בפרק 4 בהמשך מצורפים תמצית הכללים.


2. שלב א - בקשת מידע להיתר

השלב הראשון בבקשה הינו בוועדה המקומית מצפה אפק או בועדה המקומית דרום השרות
2.1 עורך הבקשה מגיש את הבקשה דרך מערכת רישוי זמין של הועדה המקומית מצפה אפק/דרום השרון.
במסגרת הרישום יהיה עליו לעמוד בכל דרישותיה הכוללות מסירה מקוונת של פרטים טכניים אודות ההרחבה /בניה מבוקשת, פרטי המגיש, מפת מדידה , תמונות ועוד.
2.2 מידע זה מרוכז בוועדה אצל המידען המטפל בבקשה זו והוא מעביר אותה לתאגיד לבחינה ולמתן מידע לצורך הכנת התוכנית להיתר.
2.3 פרטי הועדה המקומית מצפה אפק מצורפים בקישור הבא: טלפון הועדה: 03-9302051, כתובתה בן ציון גליס 9 פתח תקווה. הועדה המקומית דרום השרון ממוקמת במשרדי המועצה האזורית דרום השרון
2.4 עם סיום הליך הרישום תועבר לתאגיד בקשת מידע להיתר. התאגיד יעביר את המידע הנידרש בחזרה לוועדה ויעדכן את מערכת רישוי הזמין.
2.5 בקשת המידע כוללת מסמך ובו פרטים נדרשים ונתונים לצורך עריכת הבקשה לשלב בקרת התכן וזה כולל בין היתר: לחצי עבודה אופייניים ברשת המים, קוטר קווי מים ציבורים, מערכת הולכת השפכים
הציבורית, רום תחתית שוחה, דרישות לקבלת טופס 4 ( נספח 4.)
2.6 הבקשה ופרטי עורך הבקשה כמו גם תאריך שליחת המידע מתועדים בתאגיד.


3 שלב ב – בקרת התכן

השלב השני בבקשה הינו הגשת תוכנית לצורך בקרת
3.1 עורך הבקשה (האדריכל) ישלח תוכניות בפורמט PDF או DWF לתאגיד לפי המייל המצורף: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :נוסף למייל או/ו, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
3.2 ההגשה תכלול תוכנית פיתוח : הכוללת מפת מידע עדכנית בקנ"מ 1:250וחתומה על ידי מודד מוסמך ובה יסומנו קווי מים וביוב ציבוריים, קטרי צינורות ומפלסיהם, סימון מד המים וכן שוחת הביוב הציבורית ו-2 שוחות בשטח של מבקש הבקשה כולל מדידת תחתית השוחה (IL).
3.3 רקע המגרש טופוגרפי ותב"ע.
3.4 תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500
3.5 המפה תכלול בנוסף לתוכנית גם את סימון מד המים
3.6 כיבוי אש במידה ונידרש יש לצין ולסמן מערכות כיבוי אש באמצעות גלגלונים ומתזים, איגום ואמצעי הגברה ע"פ תקן ישראלי 1596.
3.7 טבלת שטחים מסודר לחישוב "דמי ההקמה"
3.8 מובהר בזאת:
3.8.1 בקשה שלא תכלול מפת מידע עדכנית כנדרש לא תיבחן על ידי התאגיד.
3.8.2 התאגיד יגיע לסיור לצורך אימות ממצאים, ובדיקות נוספות ככל שיידרש במהלך תקופה זו. סיור זה ככל שיידרש יתואם עם בעל נכס/עורך הבקשה.
3.9 לאחר בדיקת התוכנית ותיקון הליקויים בתוכנית יאשר התאגיד את התוכנית לועדה במערכת רישוי זמין על מנת שהועדה תוכל לדון ולאשר לעורך הבקשה לשלם את דמי ההקמה.


4 שלב ג – דמי הקמה

4.1 לאחר אישור הועדה יגיע עורך הבקשה לתאגיד לצורך הגשת התוכניות המעודכנות לקבלת דמי ההקמה.
4.2 יש להגיש 2 תכניות מודפסות למשרדי התאגיד ברחוב התע"ש 22 כפר סבא.
4.3 יש לחתום על נספח 1– כתב התחייבות לתיקון תשתיות במקרה פגיעה.
4.4 יש לחתום על נספח 2 – שינויים במערכת המים והביוב על פי ההנחיות.
4.5 התאגיד יבחן התאמת תוכניות לקובץ שאושר בשלב ב' של בקרת התכן.
4.6 לאחר קבלת כל הדרישות מסעיפים 4.2-4.5 יכין התאגיד טופס דמי הקמה לתשלום ועורך הבקשה יזומן לצורך תשלום. דמי ההקמה לתשלום יחושבו על פי טבלת שטחים מצורפים מוכפלים בתעריף הקבוע בתקנות לבניה בצפיפות נמוכה .(ראה נספח 11.2)
4.7 תשלום יבוצע בתאגיד ולאחר אישור התשלום ינתן עותק חתום לעורך הבקשה.
4.8 הליך זה יסתיים בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה להיתר.

 

להלן קישור לנספחים עבור נוהל בחינת בקשות להיתר

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.