logo

mobile header

בקשה להצעות מחיר ליועץ בוחן תוכניות מידע להיתר ותוכניות הגשה להיתר

תאגיד פלגי שרון מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע בדיקות תכניות ובקשות להיתרים המוגשות לתאגיד פלגי שרון. הבקשות הינן של יזמים פרטיים וכן של נכסים פרטיים המשפצים את הנכס.
ההצעה היא בשם המציע. המציע מתחייב לספק במסגרת ההצעה גורם מטעמו אותו הוא מתחייב להעמיד כנותן השרות בפועל עבור התאגיד. החלפת גורם זה תהיה באישור מראש של התאגיד ובכל מקרה לא תאושר במהלך השנה הראשונה למתן השרות.
על המציע להגיש את קורות החיים ונסיונו בתחום המבוקש וכן את קורות החיים ונסיון מבצע השרות בפועל מטעמו.
בקשות למתן היתר בתאגיד מתקבלות מ-2 ועדות: מהועדה המקומית מצפה אפק עבור בקשות במועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל ומהועדה המקומית בכפר סבא עבור בקשות בעיר כפר סבא. בקשות מהועדה המקומית מצפה אפק וכן בכפר סבא מתקבלות דרך מערכת רישוי זמין, מערכת ממוחשבת שבה מקבל מבקש ההיתר הנחיות ודרישות לצורך קבלת מתן היתר. טיפול בבקשות היתרים מתחלק ל-2 שלבים עיקריים אליהם היועץ נידרש:

 1. בקשות מידע להיתר
 2. בדיקת תוכניות ואישורן.

היקף הבקשות מוערך בכ-70 בקשות לשנה עבור המועצה המקומית בכוכב יאיר, ועוד כמות של 200 בקשות בער כפר סבא. (מובהר כי הכמויות הינן בהערכה ואין כל התחייבות מצד התאגיד לעניין הכמויות).
בכוכב יאיר טיפול בבקשה כולל הנחיות לתכנון מערכות מים ושפכים מצד מבקש הבקשה ואילו בכפר סבא מדובר בטיפול במערכות השפכים בלבד.

תכולת העבודה הנדרשת:

בקשות מידע להיתר:

 • ליווי הבקשות ומתן מענה לתושב או בית העסק המבקש.
 • הוצאת מסמך מסודר דרך מערכת רישוי זמין ובו נתונים טכניים הנדרשים לצורך ההגשה להיתר מצד התאגיד.
 • עמידה בקשר מול הועדה המקומית מצפה אפק/כפר סבא דרך מערכת רישוי זמין.
 • מעקב אחר הבקשה וניהול הבקשות בטבלאות אקסל או בכל תוכנת ניהול אחרת.
 • עמידה בלוחות הזמנים המוגדרים על פי החוק.
 • הגשת דוח מעקב חודשי טיפול בבקשות כחלק בלתי נפרד מהחשבון לתשלום
 • יש להיצמד לנוהל התאגיד המצורף כנספח לבקשה זו

מודגש כי הנתונים לתכנון יועברו על ידי התאגיד ממערכת ה-GIS או באמצעות נתוני שטח. ייתכן ובמקרים מסוימים יהיה צורך לצאת לשטח לצורך גיבוש הנחיות.

בדיקת תכניות:

 • בדיקת התוכניות המוגשות תוך עמידה בלוחות הזמנים המוכתבים ע"י מערכת רישוי זמין של הועדה המקומית מצפה אפק/ כפר סבא.
 • מתן הערות למגיש הבקשה או מי מטעמו (אדריכל ו/או מתכנן) במכתב מסודר מטעם התאגיד.
 • פגישות והבהרות מול מגיש הבקשה.
 • הוצאת שומה לתשלום בהתאם לשטחים המבוקשים בכוכב יאיר והעברת נתוני שטחים למחלקת הנדסה בכפר סבא.
 • ניהול ומעקב אחר הבקשות.
 • תחזוקת מסד נתונים לתאגיד לרבות מעקב תשלומים.
 • הגשת דוח מעקב חודשי טיפול בבקשות כחלק בלתי נפרד מהחשבון לתשלום
 • יש להיצמד לנוהל התאגיד המצורף כנספח לבקשה זו

דרישות הסף:

 1. ניסיון וידע בתחום המים והביוב בהיבטים רלוונטיים לפעילות הנדרשת – יש להציג אסמכתאות
 2. בעל ניסיון קודם בבחינת תוכניות מים וביוב בהיקף שלא יפחת מזה הצפוי בתאגיד על ידי הגורם במציע שיבצע בפועל את השרות - יש להגיש אסמכתאות.
 3. בקיא בנהלים ותקנות חדשות בנושא מתן היתרים לבניה – יש להגיש אסמכתאות ככל שיש.

לתאגיד שמורה הזכות לבדוק את המסמכים שהוגשו וכן לזמן לראיון או בחינה את מבצע השרות המוצע בפועל מטעם המציע.
תקופת מתן השרות – 24 חודשים. לתאגיד זכות להאריך לתקופות נוספות על פי שיקולו הבלעדי של 12 חודש בכל פעם בהודעה בכתב לזוכה. 

הצעת המחיר

הטיפול בבקשות הינו לפי תעריף חודשי קבוע . תעריף זה יכלול את הטיפול הנידרש בכל הבקשות בכל השלבים שפורטו לעיל, לרבות כל ההוצאות, תוך מתן מענה הולם תחת לוחות הזמנים.

מס"ד  תאור  מחיר יחידה (לפני מע"מ)
טיפול שוטף חודשי בכל בקשות להיתרים לרבות בקשות מידע להיתר וכן בדיקת תוכניות   
2 שעת עבודה לצורך ביצוע עבודת יעוץ שאינה כלולה בתכולת העבודה לעיל.  

 

הבהרה:

עבודת היועץ יכולה להתבצע הן במשרדי התאגיד בימים קבועים והן במשרדי היועץ ובלבד שהיועץ יהא מחובר למערכת הרישוי הזמין.


תנאי תשלום:

הצעות יש להגיש עד ליום ב' 25/02/2020 בשעה 14:00 למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
שאלות יש להפנות עד יום א 23/02/2020 לידי רינת אלוס בפקס :09-7655521 או במייל לארנון This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]