logo

mobile header

התקשרות עם ספק יחיד פי.סי.חץ בע"מ 9.7.2023

תאגיד המים והביוב פלגי שרון בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

תאגיד המים והביוב פלגי שרון בע"מ (להלן: "התאגיד"), מודיע בזאת, כי הוא מתכוון להתקשר עם חברת "פי.סי.חץ בע"מ" המספקת שירותי טיפול לצנטריפוגת סחיטת בוצה של חברת "אלפא לאבאל" ALFA LAVAL, במכון טיהור השפכים (מט"ש), ומספקת בנוסף, שירות לכלל המסמיכים ומתקן הפולימרים במט"ש של חברת אלפא לאבאל" ALFA LAVAL (להלן: "השירותים"), וזאת על בסיס פטור של "ספק יחיד".

כל אדם ו/או גוף הסבור, כי הוא מסוגל, מוסמך, ורוצה להעניק את השירותים לתאגיד, או הסבור כי קיים ספק אחר המוסמך והמסוגל להעניק את השירותים לתאגיד, רשאי להודיע לתאגיד על כך וזאת בתוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זו, דהיינו עד ולא יאוחר מיום 23.7.23 בשעה 12.00 באמצעות פנייה, לדואר אלקטרוני שכתובתו: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. תוך ציון פרטיו, דרכי התקשרות ונימוקי הפניה.

 

דרישת הסף מהגוף המעוניין להעניק את השירותים הינן כדלקמן:
על המציע לספק שירותי אחזקה וטיפול בצנטריפוגה לסחיטת בוצה ושירות ואחזקה לכלל המסמיכים ומתקן הפולימרים, של חברת "אלפא לאבאל" ALFA LAVAL הנמצאים במט"ש.
פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון / הנ"ל כאמור ו/או פנייה אשר לא תכלול פרטים בדבר הניסיון הנדרש והיכולת והסמכות לביצוע השירותים מושא הודעה זו, לא תיבחן על ידי התאגיד.
 
בברכה,
פלגי שרון בע"מ
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.