logo

mobile header

עדכון מועד/ים: מועד שאלות ההבהרה ומועד סופי להגשת המכרז/ים 04/2023 ו- 05/2023

הרינו לעדכן את מועדי "סיור ומפגש הקבלנים" (להלן: "הסיור") במכרז פומבי מס' 04/2023 לאספקת כימיקלים ובמכרז פומבי מס' 05/2023 לאספקת פלוקולנטים, כדלקמן:
המפגש יתקיים במשרדי החברה, ברחוב התע"ש 11 כפר סבא (קומה 2).
בברכה,
תאגיד המים והביוב פלגי שרון
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.