logo

mobile header

רגולציה ופיקוח

החברה פועלת תחת פיקוח הדוק של הדירקטוריון, מפקח פנים ורואה חשבון מבקר, וכן של רגולטור על פי חוק – רשות המים ככלל, והממונה על תאגידי המים הפועל במסגרתה בפרט.

במסגרת זו נקבעים לתאגיד פרמטרים של שרות וכללים אותם הוא צריך למלא ע"י רשות המים. בין יתר הנושאים, ניתן להתלונן על נושאים שבהם לדעת צרכן של התאגיד, הוא לא פעל בהם כשורה, וזאת לאחר שברר הנושא עם התאגיד ראשית כל.