logo

mobile header

circlesהסדרה ושיקום צנרת: הסדרה ושיקום הצנרת בבוסטר דן עקב בלאי והתאמתה ליחידות גדולות עתידיות.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]