logo

mobile header

פרוייקטים כוכב יאיר-צור יגאל 2015

circles הוספת מגובים- הוספת מגובים בתחנות צור יגאל, גלעד ובית אל..

circlesהחלפת קווי מים - החלפת קווי מים במתחם בארותיים.

proj5שדרוג והחלפת קוי מים:שדרוג והחלפת קווי מים בשכונה צפונית עקב פחת גבוה - החלפת ציר ראשי האילנות.

circlesהוספת יחידת שאיבה: הוספת יחידת שאיבה לביוב נוספת בצור יגאל עקב הגידול בשפיעת הביוב.

circlesהסדרה ושיקום צנרת: הסדרה ושיקום הצנרת בבוסטר דן עקב בלאי והתאמתה ליחידות גדולות עתידיות.

circlesהנחת קו מים ראשי: הנחת קו ראשי רחובות הגלעד ושדרות הארץ.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]