logo

mobile header

פרוייקטים בכפר סבא 2015

matashprojectמתקן טיהור שפכים: ביצוע פרויקט התקנת מגובים מכאניים עדינים במתקן לטיהור שפכים.

proj3שדרוג קו ביוב: שידרוג קו הביוב ברחובות רוטשילד ובן גוריון.

circles2קו ביוב רחוב המפלס

circles2החלפת קו הביוב: החלפת קו הביוב ברחוב המוביל לפ.א. בקוטר 400 מ"מ.

circles2הסדרת קווי ביוב וניקוז: הסדרת קווי הביוב והניקוז בשכונת עליה עקב הצפות.

circles2שידרוג קווי ביוב: שידרוג קוי ביוב ברחובות שילר ושיפר.

circles2הוספת מגוב מכאני בתחנת אלבר: הוספת מגוב מכאני נוסף למטרת הוספת אמינות לתחנה.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]